top of page

מדיניות פרטיות

המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך שלשם שימוש באתר נדרשת מסירת פרטים אישיים, כולל שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכתובת מגורים, אשר יאוחסנו על ידי המפעילה במאגר מידע רשמי. המשתמש ויתר מראש על כל טענה או דרישה כנגד המפעילה בקשר לאופן טיפולה בפרטיו האישיים, כולל טענות הנובעות מחוק הגנת הפרטיות.

נוכח טבעה של הסביבה הדיגיטלית, המפעילה אינה יכולה להבטיח מוחלטת בסודיות פרטי המשתמשים והגנה מוחלטת מפני גישה לא מורשית למידע או חדירה למערכותיה. במקרה שצד שלישי יצליח לחדור ולנצל את המידע האישי של משתמשי האתר, המשתמש מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי המפעילה או נציגיה בקשר לפרצה זו.

המידע הכרטיסי של משתמשי המבצעים פעולות באתר אינו נשמר במערכות המפעילה, מאחר והסליקה של כרטיסי האשראי מתבצעת על ידי גורם חיצוני. בשל הפעולות המתבצעות בסביבה המקוונת, אין המפעילה מסוגלת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב שברשותה ו/או חשיפת מידע על ידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. לכן, במקרה של חדירה של צד שלישי למידע השמור בידי המפעילה ו/או בשימושו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה. בנוסף, במקרים של כוח עליון, המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה שעשויה להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל אובדן מידע או שימוש לא מורשה בו.

במהלך השימוש באתר, נאסף מידע אודות המשתמש, כולל פרטים אישיים, דפים בהם נצפה, מוצרים או פריטים שהתעניין בהם, זמן השהייה באתר והפעולות שבוצעו על ידו. המפעילה שומרת את המידע ומשתמשת בו לצורכים שונים כפי המותר על פי תנאי השימוש והחוק, כולל הפקת וניתוח של מידע סטטיסטי. המשתמש אינו רשאי להעלות טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה בקשר לשימוש זה. המפעילה רשאית למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, כל עוד אין במידע זה זיהוי אישי של המשתמש.

פרטיו האישיים של המשתמש יישמרו במאגר המידע של המפעילה. כל המידע שיימסר על ידי המשתמש ("המידע") יוזנו למאגר כפי שצוין ומאושר על ידו, על ידי בחירת המפעילה. נדמה כי המאגר יוחזק על ידי המפעילה או צד שלישי מטעמה.

בנוסף, במקרה של מכירת המפעילה, מניותיה או חלק מהן, או במקרה של רכישה, מיזוג או מכירת חלק מהנכסים של המפעילה או כולם, המפעילה רשאית לחשוף או להעביר את כל המידע שיימסר על ידי המשתמש לצד שירכוש את המפעילה, מניותיה או חלק מהן, או לצד שירכש או ימזג עם המפעילה.

המפעילה מחויבת לשמור על פרטיות פרטי המשתמשים, ככל שהם ברשותה. עם זאת, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שהם ידועים לה) במקרים שבהם המשתמש פוגע במפעילה, צדדים שלישיים, או עשה שימוש בשירותי המפעילה למעשה בלתי חוקי. זאת כוללת מקרים של התקבל צו שיפוטי כלשהו או כל מחלוקת משפטית.

עם הרשמתו לאתר ואישורו של תנאי השימוש המצוינים לעיל ולהלן, המשתמש מאשר לקבל מהמפעילה תקשורת ישירה של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שותפויות ועדכונים נוגעים למוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. תקשורת ועדכונים יישלחו באמצעות מגוון כלים תקשורתיים, כגון דואר אלקטרוני והודעות טקסט לטלפון נייד. הסכמת המשתמש לקבלת התקשורת, או הסרת רשותו לקבלה, ניתנת להפרעה על ידי המשתמש בכל עת, באמצעות הודעה למפעילה בדואר אלקטרוני לכתובת: contact@orelon.co.il, או באופן ישיר דרך שירות הלקוחות המקוון של המפעילה הפעל באמצעות אפליקציית המסרים WhatsApp בלבד, או באמצעות מנגנון ההסרה שיהיה זמין בכל הודעה.

שליחת הודעות על ידי המפעילה באמצעות כלי תקשורת שונים, כולל דואר, דואר אלקטרוני והודעות לטלפון נייד, כחלק מתפעול האתר או כחלק משירות הלקוחות של המפעילה, כמו שליחת הודעות אימות, תזכורות להשלמת הזמנה וחשבונית עסקה, אינה נחשבת לתקשורת פרסומית. המשתמש מאשר בזאת את שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לביצוע פעולות מעקב כגון פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים על ידי עוגיות וכלים דומים לצורך שיווק, פרסום, קידום מכירות, ושימוש בתקשורת ישירה כגון SMS ודואר אלקטרוני, כולל עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים ושימוש פנימי אחר. המפעילה רשאית להשתמש במידע מהאתר לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושימור איכות השירותים, ולצורך קיום הוראות חוקיות.

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מעת לעת.

bottom of page